Garancija

GARANCIJSKA IZJAVA

Za sve akumulatore iz proizvodnog asortimana BLACK HORSE – FAS DOO, proizvođač izjavljuje da će besprekorno funkcionisati tokom garantnog roka i to:

  • 25 meseci od datuma prodaje – BLACK HORSE, BLACK HORSE ASIA i TESLA PREMIUM TRUCK
  • 36 meseci od datuma prodaje – TESLA PREMIUM i TESLA ASIAN PREMIUM

ako je akumulator instaliran u skladu sa uputstvom i uvažavanjem preporuka za upotrebu i održavanje, i ako je električna instalacija na vozilu u besprekornom stanju, a pod uslovom da od datuma proizvodnje do datuma prodaje nije prošlo više od 6 meseci (ukoliko se baterija proda posle ovog roka, troškove zamene snosi prodavac).

Akumulatori koji se koriste u otežanim uslovima eksploatacije – taksi, hitna pomoć, auto škole, akumulatori za pomoćno startovanje, itd., imaju ograničen garantni rok od 25 meseci.

Garancija počinje danom kupovine akumulatora. Prodavac je dužan da pravilno ispuni garantni list, potpiše ga i overi pečatom. Prodavac je dužan da se pre prodaje uveri da kapacitet akumulatora zadovoljava kriterijume koji su kataloški preporučeni za to vozilo. U slučaju kupovine akumulatora koji ne zadovoljava tražene kriterijume, GARANCIJA SE NE PRIZNAJE.

KONTAKT TELEFON ZA REKLAMACIJE: 025 340 500

WARRANTY INFORMATION

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

***

POSTUPAK U SLUČAJU REKLAMACIJE

U slučaju reklamacije, shodno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da se obratite prodavcu ili našem ovlašćenom servisu kako biste pokrenuli proceduru ostvarivanja prava iz garancije.

– SRBIJA čl. 2, čl. 52 i čl. 56 Zakona o zaštiti potrošača RS (Sl. glasnik 88/2021) i čl. 36 Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenja usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru.

– CRNA GORA čl. 25-27 i čl. 51 Zakona o zaštiti potrošača CG (Sl. list Crne Gore br. 002/14, 006/14, 043/15, 70/17 i 67/19).

– BiH čl. 2 i Čl. 25, 26, i 27 Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. Glasnik BiH”, br. 25/2006 i 88/2015).

NAPOMENA:

  • Savetujemo Vam da, pre nego što se obratite nama, posetite stručnjaka za autoelektriku i proverite besprekornost rada elektropunjačkih uređaja i instalacija na vozilu. GREŠKA U ELEKTRO SISTEMU VOZILA MOŽE TRAJNO OŠTETITI AKUMULATOR.
  • Akumulator koji reklamirate predajete zajedno sa računom i pravilno popunjenim i odgovarajućim garantnim listom.
  • Nakon prijema reklamacije, na istu će se u što kraćem roku, a najkasnije 8 dana od dana prijema reklamacije, pismenim ili elektronskim putem odgovoriti potrošaču. Potrošač će tako biti obavešten o sadržaju odluke o rešenju reklamacije i roku rešavanja, koji ne može biti duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.
  • Ukoliko je reklamacija osnovana i potrebno je zamena novim proizvodom – akumulatorom, u novi garantni list će se u rubriku DATUM PRODAJE upisati datum prodaje reklamiranog akumulatora, u rubriku DATUM REKLAMACIJE upisati slovo R / datum kada je vršena zamena reklamiranog akumulatora, u rubriku SERIJSKI BROJ REKLAMIRANOG AKUMULATORA upisati serijski broj akumulatora koji je reklamiran, a u rubriku BROJ REVERSA POTVRDE REKLAMIRANOG AKUMULATORA upisati broj reversa – potvrde akumulatora koji je reklamiran.
  • Uz stari garantni list u napomenu treba upisati serijski broj novog akumulatora i datum zamene reklamiranog akumulatora.
  • U slučaju da je na prijemu od strane servisera uočeno oštećenje i stanje akumulatora koje nije predviđeno kao osnov reklamacije, automatski se prekida dalji garantni rok, te je serviser dužan da u garantnom listu evidentira razlog prekida i upiše datum prestanka daljeg toka garancije. U slučaju nemogućnosti servisiranja ili zamene akumulatora, molimo Vas da se obratite servisnoj službi Fabrike akumulatora na tel: +38162/808-7772 ili +38125/340-500.

 

Spisak ovlašćenih servisa se nalazi na ovom linku.

Pogledajte ovde Uputstvo za upotrebu i održavanje akumulatora

 

SIGURNOSNE NAPOMENE

– Akumulator transportujte uvek u vertikalnom položaju.

– Elektrolit akumulatora je razređena sumporna kiselina. Ako slučajno dođe u dodir sa očima, morate ih nekoliko minuta ispirati lagano pod mlazom vode i nakon toga se odmah obratite lekaru.

– U slučaju dodira sa kožom ili odećom, ispirajte pod mlazom vode 15 minuta.

– Akumulator držite van domašaja dece.

– U neposrednoj blizini pri radu sa akumulatorom ne sme biti varničenja, otvorenog plamena ili tinjajućih predmeta zbog prisustva jakog eksplozivnog gasa.

– Materije koje se nalaze u proizvodu mogu izazvati štetne posledice na životnu sredinu i zdravlje ljudi

 

AKUMULATORI KOJI NISU OSNOV REKLAMACIJE

– Akumulator bez garantnog lista i računa o kupovini, sa garantnim listom koji nije popunjen i overen potpisom i pečatom prodavca ili prepravljan.

– Akumulator koji je prodat posle 6 meseci od datuma proizvodnje.

– Akumulator koji je mehanički oštećen, na kojem su vršene popravke ili prepravke.

– Akumulator na kojem su prepravljane ili uništavane fabričke oznake (kartica sa serijskim brojem, topli žig).

– Akumulatori koji su prepunjavani – imaju vidno nedostatak elektrolita (gornji deo separatora suv), promene boje čepova, napon stanja mirovanja veći od 12,8V.

– Kod hermetički zatvorenih, akumulatori koji su primljeni u servis sa težinom manjom od kataloške, za više od 5% i/ili pri tome imaju napon mirovanja veći od 12,8V (što znači da je akumulator bio prepunjavan ili nepravilno punjen u privatnoj režiji, pa je došlo do pada nivoa elektrolita, jer je elektrolit „izgasirao“). Kako se u ovu vrstu akumulatora ne može doliti elektrolit, isti je trajno oštećen i nije za dalju upotrebu.

– Akumulatori koji su primljeni u servis sa deformacijama polnih izvoda i kutije sa bočnih strana (znači da je akumulator stajao dugo u ispražnjenom stanju, pa je došlo do dubinske sulfatizacije i ekspanzije ploča u ćelijama ili smrzavanja elektrolita na temperaturama nižim od 0°C), a time i verovatnoća da je došlo do ispadanja ploča iz spojnica i delimičnog prekida strujnog kruga ili kratkog spoja.

– Akumulatori koji su nedovoljno punjeni (napon stanja mirovanja ispod 12,3V i gustina elektrolita niža u svih šest ćelija od 1,21gr/cm³).

– Akumulatori koji su primljeni u servis sa početnim naponom ispod 10,5V sa gustinom elektrolita manjom od 1,18gr/cm³ u svim ćelijama. To znači da je akumulator ušao u režim dubokog pražnjenja i nije predmet reklamacije, pa serviser može pokušati dopunu uz kompletnu odgovornost kupca.

– Akumulatori u koje je dolivana neodgovarajuća tečnost (može se doliti samo destilovana voda).

– Akumulatori kod kojih je nestručnim rukovanjem došlo do oštećenja, varničenja ili topljenja polnih izvoda, eksplozija ili zapaljenje akumulatora.

– Akumulatori kod kojih je došlo do povećane istrošenosti, u teškim uslovima rada na vozilima, stari automobili, taksi vozila, kamioni, autobusi (gde usled dugih i čestih startovanja dolazi do preopterećenja, gubitka elektrolita, zamućenja elektrolita, krunjenja aktivnog materijala, samim tim do trajnog i nepopravljivog oštećenja akumulatora).

– Akumulatori korišćeni u funkciji pretvarača, solarnih napajanja i u svim sistemima koji starterski akumulator koriste u stacionarnoj upotrebi.

OVLAŠĆENI SERVIS U SVIM OVIM SLUČAJEVIMA MOŽE POKUŠATI DA ISPRAVI GREŠKU STEČENU U EKSPLOATACIJI, PRI ČEMU IMA PRAVO DA NAPLATI USLUGU PO VAŽEĆEM CENOVNIKU. SVI OVI SLUČAJEVI PODRAZUMEVAJU PREKID DALJEG TOKA GARANCIJE!!! (Ukoliko i dođe do otklanjanja greške, ne može se utvrditi kolika trajna oštećenja je akumulator stekao). DALJI TOK GARANCIJE SE NE PREKIDA NA AKUMULATORIMA KOJI SU PRIMLJENI U SERVIS SA NAPONOM VEĆIM OD 11,8V, I POSLE PUNJENJA POKAZUJU PARAMETRE ISPRAVNOG AKUMULATORA.

Ako se prilikom pregleda utvrdi da akumulator nije osnov reklamacije i da greške koje su otkrivene nisu fabričke prekida se garantni rok- detaljno opisano u garanciji.

Ako se prilikom pregleda utvrdi da akumulator nije osnov reklamacije i da greške koje su otkrivene nisu fabričke prekida se garantni rok – detaljno opisano u garanciji.

Produženje garancije (slučajevi kada је akumulator zadržan duže od 15 dana u ovlašćenom servisu) GARANCIJA PRODUŽENA DO (datum isteka garancije).