Uputstvo za upotrebu i održavanje akumulatora

  1. Akumulator mora biti čist i suv, a polni izvodi moraju biti premazani tankim slojem bezkiselinskog vazelina ili nekom drugom odgovarajućom zaštitom od korozije i pravilno priključeni na vozilo.
  2. Pre montaže/demontaže akumulatora sa vozila, proverite da li na vozilu postoje kodirani uređaji ili uređaji sa stalnim napajanjem. Ukoliko postoje, demontažu i montažu akumulatora uvek prepustite stručnom licu. Ako nema uređaja sa stalnim napajanjem redosled montaže je sledeći:
  3. Obavezno isključite sve potrošače i izvucite kontakt ključ, pa demontirajte postojeći akumulator sa vozila. Prvo skinite negativan priključak, pa zatim pozitivan priključak. Proverite kleme na vozilu. One moraju biti cele i besprekorno čiste (po potrebi ih zameniti ili očistiti). Akumulator oprezno stavite u ležište, te ga obavezno mehanički učvrstite (kako usled vibracija ne bi došlo do trajnog oštećenja akumulatora).
  4. Pri postavljanju klema na izvode akumulatora obavezno dovoljno otpustite/raširite kleme i ne udarajte kleme i izvode, jer tako može doći do mehaničkog oštećenja akumulatora. Pozitivan priključak privežite na pozitivan pol, negativan priključak na negativan pol. Kontaktne veze uvek moraju biti dobro pričvršćene i zategnute, jer u slučaju slabijeg pričvršćenja postoji mogućnost pojave varnica, što može dovesti do eksplozije akumulatora.
  5. Po izvršenoj montaži obavezno proverite punjenje na vozilu, koje kod vozila koja imaju alternator mora biti od 13,8 do 14,4 V (ukoliko punjenje nije u ovim granicama, kvar se mora odmah otkloniti kako bi se sprečilo oštećenje akumulatora). Savetujemo Vas da ovu kontrolu ponavljate svakih šest meseci.
  6. Naročitu pažnju obratite na kontakt mase sa šasijom vozila, jer loša masa (pletenica) može biti uzrok nepravilne dopune akumulatora, čak može izazvati zapaljenje instalacija.
  7. U slučaju kontrole važno je znati da je akumulator radno sposoban pod naponom 12,5 V. – Uskladištene akumulatore čuvajte na suvom i hladnom mestu (poželjno je da temperatura prostorije bude između 10° i 20°C), i držite na paleti ili nekoj sličnoj podlozi. Uskladišten i napunjen akumulator treba kontrolisati svaka 3-4 meseca i po potrebi dopuniti.
  8. Punjenje-dopunjavanje akumulatora ispražnjenih u eksploataciji vrši se najkasnije u roku od 48h, u suprotnom može doći do nepopravljivih oštećenja.
  9. Punjenje-dopunjavanje akumulatora se obavezno vrši van vozila. Punjenje se vrši strujom I=0,1 Cn (npr. za akumulator 55Ah I=5, 5A) do gustine 1,275 +/- 0, 01 gr/cm3. Temperatura pri  punjenju ne sme da prelazi 55°C (u tom  slučaju smanjiti struju za 50%). Pri punjenju konstantnim naponom izvor napajanja ne sme da prelazi 15,8 V.Nikada ne ugrađujte akumulator odmah po izvršenoj dopuni ili punjenju (minimalno vreme za mirovanje je 1-2 h).
  10. Na hermetički zatvorenim akumulatorima ne pokušavajte bilo kakve radove, ni punjenja, već se sa prvim problemom pri startovanju obratite nekom od naših ovlašćenih servisa.

NAPOMENA: Akumulator se može reciklirati, zato ga nemojte bacati. Istrošeni akumulator predajte na određena reciklažna mesta.